Koncernredovisning

Om ditt företag består av flera företag som är dotterbolag till ett moderbolag (ägare) så har det uppstått en koncern och i många fall så måste en koncernredovisning upprättas. Moderföretaget i en större koncern måste upprätta en koncernredovisning medan ett moderföretag till ett mindre dotterbolag utan större betydelse för koncernen kan undgå det. Vilka regler som gäller för flera företag i en koncern är beroende på omsättning. Mer om vad som gäller går att läsa på Bolagsverkets hemsida.

Vad innehåller en koncernredovisning?

En koncernredovisning är kortfattat den redovisning av information som innefattar hela koncernen som en helhet, med tillhörande koncernföretag. Koncernredovisning upprättas för att ge en helhetsbild av hela koncernens resultat, ställning och kassaflöde. I koncernensredovisningsens samtliga koncernföretag som en enhet istället för flera olika enheter. Det innebär att koncernföretagens resultaträkning och balansräkning har slagits ihop med varandra och utgör då en gemensam balans- och resultaträkning. Ett koncernbokslut måste upprättas i slutet av varje räkenskapsår. En Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper ditt företag med att upprätta koncernbokslut och redovisning!

Ett smidigt förvärv

Det blir allt vanligare att koncerner delas upp i olika enheter. Det gör att redovisningskonsulter måste ha stor kännedom om koncernredovisning. För att kunna upprätta koncernens redovisning krävs ett stort förarbete och en kunnig professionell ekonom. Just den kunskapen har en Auktoriserad Redovisningskonsult. En rapport byggd på koncernredovisning är en sådan som kan användas vid en utvärdering av alla dina företag samlat. Det är utifrån den sammanställda redovisningen som många beslut fattas.

Senaste nytt