Revision.

En revisor är oberoende och ska granska redovisningen och hur styrelsen förvaltar organisationen. Revisorn fungerar även som en länk mellan kunden och dess intressenter. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som ses som en kvalitetsstämpel av potentiella aktörer. Det är kvalitetsstämpeln som gör att vissa företag väljer att ha revisor trots att de egentligen inte är skyldiga att ha det.

Uppfyller ditt aktiebolag minst två av följande kriterier ska det ha en kvalificerad revisor:

  • fler än 3 anställda (i medeltal),
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i rad. Detta innebär att nystartade bolag inte omfattas av revisionsplikt under de första två åren.

Om aktiebolaget inte har någon revisor registrerad vid utgången av det aktuella räkenskapsåret och om bolaget inte måste ha revisor enligt lag eller bolagsordningen så behövs ingen revisionsberättelse.

Senaste nytt